Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق (تمامی گرایشها) مدیریت , حسابداری , روانشناسی و تکنولوژی آموزشی

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه. 3

 

1-2-بیان مسئله. 4

 

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 4

 

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق.. 5

 

1-5-اهداف تحقیق.. 6

 

1-5-1-هدف کلی.. 6

 

1-5-2- اهداف ویژه: 6

 

1-5-3-اهداف کاربردی: 6

 

1-6-فرضیه های تحقیق.. 7

 

1-6-1-فرضیه اصلی : 7

 

1-6-2-فزضیه های فرعی: 7

 

1-7-روش تحقیق.. 7

 

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق.. 7

 

1-9-روش نمونه گیری.. 8

 

1-10-ابزار گردآوری داده ها 8

 

1-11-تعريف واژه‏ها 8

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1-مقدمه. 11

 

2-2-بیان مسئله. 12

 

2-3-تاریخچه پولشویی.. 13

 

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. 14

 

2-5-تاریخچه بانک صادرات... 18

 

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی.. 22

 

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) 22

 

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) 23

 

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا 23

 

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) 24

 

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) 24

 

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) 25

 

2-7-آمار مربوط به پول شویی.. 27

 

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی.. 28

 

2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی.. 29

 

2-9-مکانیزم های پولشویی.. 32

 

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد 33

 

2-10-1- پولهاي  خاكستري.. 33

 

2-10-2 پولهاي  سياه : 33

 

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): 33

 

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک... 34

 

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: 34

 

2-12-2-حساب های وابستگان؛ 35

 

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ 35

 

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ 36

 

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ 36

 

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ 37

 

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ 37

 

2-12-7-1- نقل وانتقال پول. 37

 

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها 38

 

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها 38

 

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) 39

 

2-12-7-5-اسمورفینگ: 39

 

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): 40

 

2-12-9-بانک هاي پوسته ای.. 41

 

2-12-10-شرکت های بیمه. 42

 

2-12-11- صرافی ها 42

 

2-12-12-تجارت بین الملل.. 43

 

2-12-13-شعب اجاره ای.. 43

 

2-12-14-بازار اوراق بهادار. 45

 

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: 45

 

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران. 48

 

2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: 51

 

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: 52

 

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی  53

 

2-17-1-ريسك اعتباري.. 54

 

2-17-2-ريسک مشتري.. 55

 

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: 56

 

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: 59

 

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 61

 

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

 

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: 63

 

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: 65

 

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( 66

 

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري.. 67

 

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها 67

 

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: 68

 

2-19-8-نگهداری سوابق: 69

 

2-20-واحد تطبیق: 72

 

2-20-1- الزامات واحد تطبیق: 72

 

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: 73

 

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: 75

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

3-1-مقدمه. 82

 

3-2-قلمرو تحقيق.. 82

 

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق.. 82

 

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 82

 

3-3-روش نمونه گیری.. 83

 

3-4-تعیین حجم نمونه. 83

 

3-5-ابزار گردآوری داده ها 84

 

3-6-بررسی پایایی.. 84

 

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق.. 85

 

3-8-تعيين روايي.. 87

 

3-9-روش تحقیق.. 87

 

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف... 87

 

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن.. 88

 

3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون. 89

 

3-9-4 رگرسیون خطی.. 90

 

3-9-5 آزمون فریدمن.. 92

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1) مقدمه. 96

 

4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 96

 

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت... 96

 

4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات... 97

 

4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی.. 99

 

4-3) میانگین و انحراف معیار. 100

 

4-4-2) آزمون فرضیات... 102

 

4-5) مدل مفهومی.. 106

 

4-5-1) آزمون دوربین واتسون. 107

 

4-3-2) معادله ساختاری.. 107

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1-مقدمه. 111

 

5-2-نتیجه گیری.. 112

 

5-3-پیشنهادهای کاربردی.. 113

 

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: 113

 

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: 113

 

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: 113

 

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: 114

 

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 114

 

منابع. 115

 

پیوستها 122

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 400,000 ریال
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file136_1402427_6995.zip538.4k

درجه بندی و تعیین کارایی نسبی شعب بانک مسکن استان مازندران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

درجه بندی و تعیین کارایی نسبی شعب بانک مسکن استان مازندران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها   دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M. A.) گرایش مدیریت مالی   عنوان: درجه بندی و تعیین کارایی نسبی شعب بانک مسکن استان مازندران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها   فهرست مطالب   چکیده 1   فصل اول . 2   کلیات ... 2   1-1- مقدمه . 3   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393   دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A گرایش: مدیریت تحول عنوان: بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال فهرست مطالب   چکیده 1   فصل اول   کلیات تحقیق   1-1-مقدمه. 3   1-2-بیان مسئله. 4   1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان ...

رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان ... پایان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی(گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی)   عنوان : رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان ...                                     &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

عوامل افزايش سن ازدواج دخترها و راهبردهاي کاهش آن

عوامل افزايش سن ازدواج دخترها و راهبردهاي کاهش آن عوامل افزايش سن ازدواج دخترها و راهبردهاي کاهش آن   اشاره:   ازدواج يکي از بهترين نيازهاي آدمي است که دين مقدس اسلام به آن اهميت فراواني داده است و آن را از بهترين سنت هاي ديني شمرده که مايه برکات بي شماري است. از نظر قرآن، ازدواج مايه آرامش روح و روان آدمي است، که اين خود از نشانه هاي رحمت و بزرگي خداوند است.1 تشويق اسلام به ازدواج خص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات